Hanna Saari
Hanna Saari

Yrittäjä. Tekijä. Vaikuttaja.

Hanna Saari

Vieraskynä, Paula Risikko


Tarvitaan ikäihmisten oikeuksien puolustaja

Olen ehdottanut, että vanhusten oikeuksien valvonta ja edistäminen osoitetaan eduskunnan oikeusasiamiehen erityistehtäväksi. Hänellä on toimivalta sekä organisaatio, jossa työskentelee monia asiantuntijoita, jo olemassa.

Perustelen esitystäni sillä, että oikeusasiamiehellä on laaja toimivalta ja tiedonsaantioikeus, monipuoliset toimintatavat ja tehokkaat mahdollisuudet puuttua lainvastaiseen tai virheelliseen menettelyyn.

Eduskunnan oikeusasiamiehellä on sekä toimivalta puuttua, että nostaa esille kehittämiskohteita, toisin kuin erillisellä vanhusasiavaltuutetulla olisi. Ehdotettu vanhusasiavaltuutettu jäisi oikeusasiamieheen verrattuna väistämättä heikommaksi toimijaksi.

Esitykseni sai laajaa kannusta, mutta myös kysymyksiä mm. olenko sitä mieltä, että nykyiset valtuutetut, kuten lapsiasiavaltuutettu, ovat turhia?

En tietenkään pidä heitä turhina, mutta minulle olennaista on toimivalta. Sen lisäksi, että nostaa esiin epäkohtia, tulee olla myös toimivalta puuttua niihin. Eduskunnan oikeusasiamiehellä on mahdollisuudet molempiin toimiin.

Oikeusasiamiehen toiminnassa on jo nyt pyritty painottamaan vanhusten oikeuksien ja kohtelun valvontaa. Laillisuusvalvonnassa pyritään erityisesti turvaamaan, että jokainen ikääntyvä henkilö saa perustuslaissa turvatut välttämättömän hoivan ja huolenpidon sekä riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Oikeusasiamies ylimpänä laillisuusvalvojana voi puuttua sellaisiinkin asioihin, joihin erityisvaltuutetuilla ei ole toimivaltaa. Käytännössä esimerkiksi lapsiasiavaltuutettu ja yhdenvertaisuusvaltuutettu ovatkin pyytäneet oikeusasiamiestä puuttumaan havaitsemiinsa puutteisiin ihmisten kohtelussa tai oikeuksien toteutumiseksi.

Lisäksi oikeusasiamiehen kanslian yhteydessä toimiva ihmisoikeuskeskus täydentää ja tukee oikeusasiamiehen toimintaa.

Vanhusten oikeuksien valvomisen ja edistämisen antaminen oikeusasiamiehelle erityistehtäväksi edellyttää lain muutosta ja resurssien lisäämistä. Toisaalta jo pienellä voimavarojen lisäyksellä toiminnan volyymia ja vaikuttavuutta on mahdollista lisätä merkittävästi.

Eduskunta kohdensi eduskunnan oikeusasiamiehelle tälle vuodelle 250 000 euroa lisärahaa ja sillä on juuri palkattu kaksi vanhusten oikeuksien asiantuntijaa. Lisäksi tuoreessa lisätalousarvioesityksessä on vielä 350 000 euron määrärahalisäys tälle vuodelle.

Vanhusasiavaltuutettua on vuosien saatossa esitetty ja olen samaa mieltä, että ikäihmiset tarvitsevat oikeuksiensa valvojan ja edistäjän. Antamalla tämä tehtävä eduskunnan oikeusasiamiehelle saataisiin vahvempi toimija vanhusten puolesta. Ja vieläpä nopeasti.

Paula Risikko 

Saa Luottaa